Category Archives: กิจกรรม

Smart farm หรือเกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่

Smart farm หรือเกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่

Smart Home คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

Smart Home คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยในทุกแง่มุม

Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล

Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของ